حکمت بستن احرام در میقات چیست؟ و تعیین کردن این نقاط (مواقیت) برای نیّت احرام، چگونه صورت می گیرد؟

حکمت بستن احرام در میقات چیست؟ و تعیین کردن این نقاط (مواقیت) برای نیّت احرام، چگونه صورت می گیرد؟

شاید حکمت آن آمادگی روحی و روانی برای مهمانی و حضور در خانة خدا و وارد شدن به حرم امن الهی باشد که خداوند متعال تعبداً ما را به این امر ملزم کرده است. و رسول خدا (ص) آن را برای حجاج و عمره کنندگان زمان بندی کرده و آنان را به این زمان بندی ملزم فرموده است.