آیا بستن احرام به سبب نذر از غیر میقات صحیح است؛ حتی اگر منجر به این گردد که محرم زیر سایه(تظلیل) قرار گیرد؟

آیا بستن احرام به سبب نذر از غیر میقات صحیح است؛ حتی اگر منجر به این گردد که محرم زیر سایه(تظلیل) قرار گیرد؟

صحیح نیست، زیرا در این صورت این نذر رحجان ندارد.