مکلف پس از اتمام مناسک حج باید از کدام نقطه برای عمرة مفرده احرام ببندد؟ آیا جایز است که وی از کنار کعبه احرام بندد؟

مکلف پس از اتمام مناسک حج باید از کدام نقطه برای عمرة مفرده احرام ببندد؟ آیا جایز است که وی از کنار کعبه احرام بندد؟

باید از نزدیکترین نقطة بیرون حرم، مانند مسجد تنعیم، احرام بندد، احرام بستن از کنار کعبه جز برای ادای حج صحیح نیست.