آیا برای مکلفی که می خواهد خو

آیا برای مکلفی که می خواهد خودش به مکه برود جایز است که لباس احرام بپوشد؟ و هنگامی که خلبان هواپیما اعلام کند، هواپیما در حال عبور از روی میقات است، نیّت کند و تلبیه بگوید؟

بستن احرام در داخل هواپیما و بر فراز میقات، نه احرام در میقات است ونه در نقطة موازی آن است، زیرا در این نقطة بلند، موازی بودن صدق نمی‏کند؛ اضافه بر این که ما موازی بودن را تنها در مورد نص، که مسجد شجره باشد، اختصاص می دهیم. به همین جهت برای حج گزار یا عمره گزاری که با هواپیما سفر می‏کند، امکان دارد که از فرودگاه جده یا از نزدیکترین نقطة بیرون حرم در مسیر وصول به مکه احرام بندد، بنابر این نمی تواند از نزدیکترین نقطه بیرون حرم، بدون احرام عبور کند.