اگر بخواهم برای ادای فریضة حج تمتع به مکه بروم، آیا راهی وجود دارد که

اگر بخواهم برای ادای فریضة حج تمتع به مکه بروم، آیا راهی وجود دارد که در جده یا در داخل هواپیما و پیش از فرود آن در فرودگاه جده، در صورتی که هنوز شب باشد تا کفارة زیر سایه رفتن (تظلیل) بر من تعلق نگیرد، احرام ببندم؟

در مورد سؤال فوق، برای شما جایز است که در جده احرام ببندی. و نباید داخل هواپیما پیش از فرود آن در جده احرام ببندی.