من اهل بحرینم. شرکتی که برای آن کار می کنم مرا بر

من اهل بحرینم. شرکتی که برای آن کار می کنم مرا برای سه روز به شهر جده می فرستد؛ آیا در خلال این مدت برای من جایز است که عمره به‎جا آورم؟ و آیا برای من جایز است که از هتل محل سکونتم احرام ببندم؟

تا وقتی که ادای عمره با وقت کار شما در تعارض نباشد، این کار برایت جایز است و بستن احرام از جده و جایی که در آن ساکن هستی صحیح است. احتیاط مستحب این است که از ادنی الحل دوباره احرام ببندی.