بزودی- اگر خدا بخواهد- با هواپیما و برای

بزودی- اگر خدا بخواهد- با هواپیما و برای به‎جا آوردن عمرة ماه رجب، به زیارت خانة خدا مشرف خواهم شد؛ چگونه باید احرام ببندم؟ آیا پیش از سوار شدن در هواپیما باید احرام ببندم یا در طایف؟

اگر از سوی طایف می آیی باید از میقات قرن المنازل احرام بپوشی و اگر از میقاتی عبور نمی کنی می توانی در فرودگاه احرام ببندی.