هدیه ای برای

هدیه ای برای به‎جا آوردن عمره در کاروان برادران اهل سنت دریافت کردم؛ آنان برای غسل کردن و پوشیدن احرام به میقات نمی روند، آیا چنین عمره ای جایز است یا نه؟

ادای عمره با آنان جایز است و تو باید در انجام اعمالی چون نماز و مانند آن و از جمله طواف نساء به مذهب خودت ملتزم باشی. و اگر از هیچ یک از مواقیت عبور نکردی می توانی از نزدیکترین نقطة بیرون حرم (ادنی الحل) مانند مسجد تنعیم، احرام ببندی.