شخصی که ساکن جده است از رفتن به مکه، با لباس احرام منع می‏‏گ

شخصی که ساکن جده است از رفتن به مکه، با لباس احرام منع می‏‏گردد؛ پس چرا میقات وی نزدیکترین نقطة بیرون حرم (ادنی الحل) نباشد تا از منزلش احرام ببندد و با این کار، با دستور پوشیدن لباس های عادی مخالفت کند؟

بر او واجب است که از منزلش احرام بندد، زیرا منزل، میقات منصوص اوست. و مخالفت نیروهای حکومتی با پوشیدن احرام، ضرورت عرفی به حساب نمی‎آید که پوشیدن لباس های عادی را مجاز سازد.