زنی در ماه ذی العقده عمرة مفرده به‎جا آورده است

زنی در ماه ذی العقده عمرة مفرده به‎جا آورده است و تا ماه ذی الحجه در مکه باقی مانده و تصمیم گرفته است که برای ادای حج محرم گردد. وی که تکلیفش حج تمتع است باید از کجا برای عمرة تمتع احرام ببندد؟

بر او واجب نیست که برای عمرة تمتع محرم گردد، زیرا بر اساس فرض فوق عمرة مفردة وی به عمرة تمتع تبدیل شده است ، لذا وی مانند سایر اشخاصی که حج تمتع به‎جا می آورند برای حج تمتع در مکه، محرم می‏‏گردد.