لطف کنید زمان احرام را برای مسافری که با هو

لطف کنید زمان احرام را برای مسافری که با هواپیما از طریق فرودگاه جده به زیارت خانة خدا مشرف می‏‏گردد، بیان کنید. آیا جایز است شخصی، به سبب نذری که کرده است، از فرودگاه دمشق احرام بندد؟

بیشتر کسانی که با نذر از فرودگاه دمشق احرام می بندند، به این جهت است که احرام بستن را آسان کنند و خود را برای رفتن به «جحفه» به زحمت نیاندازند؛ به همین جهت چنین نذری از نظر ما صحیح نیست، زیرا معیار صحت نذر این است که مبتنی بر کار دشوارتر باشد. لذا به نظر ما کسی که از میقات معینی عبور نمی‏کند، جایز است که در جده محرم گردد، بدون این که نیازی باشد تا نذر کند پیش از جده محرم گردد.