اگر شخصی از

اگر شخصی از روی جهل یا عمد، بدون احرام وارد مکه گردد و سپس بخواهد برای عمرة تمتع یا عمرة مفرده احرام ببندد، برای مثال آیا صحیح است از مسجد تنعیم محرم گردد؟

اگر در مسیر آمدنش به مکه از میقاتی عبور کرده باشد، در صورتی که بتواند، باید به آن میقات بازگشته و از آنجا محرم گردد، و در صورتی که نتواند، باید از نزدیکترین منطقة بیرون حرم (ادنی الحل) احرام ببندد. و اگر از میقاتی در مسیرش عبور نکرده است، اکنون مکلف به بازگشتن به میقات نیست؛ همچنان که در وقت آمدن چنین تکلیفی نداشته است، بلکه باید یکسره از نزدیکترین نقطة بیرون حرم، محرم گردد.