خانم شیعه ای است که شوهرش سنی است. این دو از طریق شرکتی که شوهر این زن در آن کار می‏کند، با کاروان برادران اهل سنت، به حج مشرف

خانم شیعه ای است که شوهرش سنی است. این دو از طریق شرکتی که شوهر این زن در آن کار می‏کند، با کاروان برادران اهل سنت، به حج مشرف شده اند و آنان را برای محرم شدن به مسجد شجره نبرده اند. اگر فرض کنیم که این خانم وقت کافی در اختیار نداشته است که با شوهرش و جدا از بقیه برای بستن احرام به میقات بروند، باید از کجا احرام ببندد؛ از هتلی که در مدینه قرار دارد، بر این اساس که گفته می شود در محاذات میقات قرار دارد، یا از جده؟

بر وی واجب است از جده، هنگامی که با هواپیما به این شهر می رسد، محرم گردد؛ در غیر این صورت از باب احتیاط در نزدیکترین نقطة بیرون نیز تجدید نیت و تلبیه کند و یا این که در نزدیکترین نقطة بیرون از حرم (ادنی الحل) احرام ببندد.