آیا برای محرم شدن به عمره مفرده می توان خارج از مسجد الحرام اقدام کنیم، یا اینکه باید از مرز مکه خارج شویم؟

آیا برای محرم شدن به عمره مفرده می توان خارج از مسجد الحرام اقدام کنیم، یا اینکه باید از مرز مکه خارج شویم؟

باید از مکّه خارج و در ادنی الحل [نزدیکترین نقطة بیرون از حرم]، محرم گردید.