نظر شما در بارة حدود حرم چیست؟ و آیا با نظر

نظر شما در بارة حدود حرم چیست؟ و آیا با نظر آیت الله خویی(ره) موافق است؛ چون من از مقلدین ایشانم؟ و اگر شخصی بیرون مسجد محرم گردد، عمره اش باطل می شود؟ و پیامدهای ناشی از بطلان عمره چیست؟

آیت الله خویی (ره) محرم شدن برای حج را از مکه جدید جایز نمی داند و ما جایز می دانیم. و حدود حرم همان حدود است و تغییری نکرده است؛ خواه از نظر آیت الله خویی (ره) خواه از نظر اینجانب. محرم شدن بیرون از مسجد اگر از نزدیتکرین نقطة بیرون حرم نباشد، باطل است و وقتی احرام باطل شد و به دنبال آن عمره، بر مکلف چیزی نیست.