کسی که ساکن جده است باید

کسی که ساکن جده است باید از کجا برای عمره احرام ببندد؟ و شخصی که ساکن جده نیست و با هواپیما عازم این شهر است، کجا باید محرم گردد؟ و آیا شرط خاصی در این زمینه وجود دارد؟

کسی که مقیم جده است، میقات او منزلش می باشد ولی شخصی که ساکن جده نیست و برای مثال، با هواپیما عازم این شهر است، می تواند از فرودگاه جده یا در راه مکه احرام ببندد؛ به شرط این که از نزدیکترین نقطة بیرون حرم، بدون احرام عبور نکند.