روشن است که هرکس از مسیر طایف بگذرد، از میقات قرن المنازل محرم می‏‏گردد؛ ولی

روشن است که هرکس از مسیر طایف بگذرد، از میقات قرن المنازل محرم می‏‏گردد؛ ولی میان کارشناسان و اهل اطلاع در تشخیص میقات اختلاف پیش آمده است که آیا ( السیل الکبیر) میقات است یا «الهدا»، جنابعالی کدام یک را میقات می دانید؟

ظاهر این است که میقات (السیل الکبیر) است.