با توجه به وجود اختلاف در تعیین میقات ق

با توجه به وجود اختلاف در تعیین میقات قرن المنازل و تردید میان «وادی محرم» (الهدا) و (السیل الکبیر)، آیا برای ما جایز است که با نذر کردن از السیل الکبیر محرم شویم؟ و صیغة این نذر چیست؟

ظاهر این است که السیل الکبیر میقات است و برای بستن احرام در آن نیازی به نذر نیست.