آیا محوطة بیرونی مسجد شجره جزء مسجد است؟ و آیا محرم شدن از مسجد و توابع آن واجب است؟

آیا محوطة بیرونی مسجد شجره جزء مسجد است؟ و آیا محرم شدن از مسجد و توابع آن واجب است؟

جزء مسجد به حساب نمی‎آید و بستن احرام از خود مسجد و توابع آن واجب نیست، بلکه بستن احرام از منطقة میقات که ذوالحلیفه است، جایز است.