آیا مکلف حق دارد با لباس احرامی که مال او نیست، احرام بندد؟

آیا مکلف حق دارد با لباس احرامی که مال او نیست، احرام بندد؟

با اجازة صاحبان آن جایز است.