آیا برای زن جایز است که زیر لباس احرامش، لباس زیری بپوشد که در بخش هایی آن آهن باشد؟

آیا برای زن جایز است که زیر لباس احرامش، لباس زیری بپوشد که در بخش هایی آن آهن باشد؟

برای زن جایز است.