آیا برای زن واجب است که هنگام بستن احرام روی لباسش، شلوار و دامن بپوشد؟

آیا برای زن واجب است که هنگام بستن احرام روی لباسش، شلوار و دامن بپوشد؟

زن لباس احرام مخصوصی ندارد؛ لذا برای وی جایز است که با لباس خودش احرام بندد.