آیا واجب است که هنگام گفتن نیت احرام، دو لباس احرام را تکان دهیم؟

آیا واجب است که هنگام گفتن نیت احرام، دو لباس احرام را تکان دهیم؟

این کار ضرورتی ندارد.