سال گذشته مشرف به حج شدم. در خلال احرام از رفتار برخی حاجیان، که مخالف با اصول نظافت بود و حتی به نجس شدن حر

سال گذشته مشرف به حج شدم. در خلال احرام از رفتار برخی حاجیان، که مخالف با اصول نظافت بود و حتی به نجس شدن حرم شریف می انجامید، بر آشفتم و برای جلوگیری آنان از این کار داد و فریاد راه انداختم؛ آیا به سبب فریادی که در حال احرام زدم کفاره بر من واجب است؟

چیزی بر تو واجب نیست. ولی برای مؤمن؛ بخصوص در این مکان مقدس، شایسته آن است که با زیور صبر و بردباری و بزرگ منشی در اخلاق، آراسته گردد.