آیا استحباب بلند گفتن تلبیه در مکان هایی که مستحب است مخصوص مردان است، یا شامل زنان نیز می شود؟

آیا استحباب بلند گفتن تلبیه در مکان هایی که مستحب است مخصوص مردان است، یا شامل زنان نیز می شود؟

مخصوص مردان است.