آیا برای زن واجب است که در خلال حج، جوراب بپوشد؟

آیا برای زن واجب است که در خلال حج، جوراب بپوشد؟

خیر، بر آنان واجب نیست.