احرام بستن کودک چگونه است؟

احرام بستن کودک چگونه است؟

کودک، چه پسر باشد یا دختر، سرپرست وی عهده دار بستن احرام اوست. و اگر کودک می تواند، باید تلبیه را به زبان آورد، ولی باید آن را به او تلقین کند و گرنه باید از جانب او تلبیه بگوید و او را از کارهای منع شده در احرام دور سازد، و اگر ممکن است او را وادارد که اعمال را به‎جا آورد و گر نه به نیابت از او اعمال را انجام دهد.