برای اولین بار قصد دارم حج به‎جا آورم، من از غسل احرام در میقات می ترسم، زیرا می ترسم که

برای اولین بار قصد دارم حج به‎جا آورم، من از غسل احرام در میقات می ترسم، زیرا می ترسم که آب داغ تمام شود،زیرا نمی توانم با آب سرد- بخاطر آزاری که به من می رساند- غسل کنم، آیا می توانم به‎جای غسل در میقات، در منزلم، در بحرین، غسل کنم؟

غسل احرام مستحب است نه واجب، و اگر آن را ترک کنی به خصوص با ترسی که از ضرر داری، حرجی بر تو نیست و می توانی برای بستن احرام، در منزل غسل کنی. ولی از آنجایی که اگر پیش از رسیدن به‎جای احرام، حدث کوچک، مانند ادرار و باد، صادر گردد، مستحب است که مکلف دوباره غسل کند، لذا غسل کردن در منزل سودی به شما نمی رساند؛ مگر این که تا وقت احرام بستن، حدثی رخ ندهد.