اگر شخصی به نیت حج تمتع احرام ببندد ولی عمره به‎جا آورد، سپس به دلیل

اگر شخصی به نیت حج تمتع احرام ببندد ولی عمره به‎جا آورد، سپس به دلیلی دوباره ادای مناسک حج را شروع کند، آیا چنین کاری برای او جایز است؟ و آیا فرق می‏کند که عمرة او در ماه ذی القعده باشد یا در ذی الحجه؟ یا باید حجی را که از نو شروع کرده است، از سوی خودش باشد یا به نیابت از دیگری؛ چنان که پس از ادای عمرة تمتع برای خودش، برای او نیابتی در مکه فراهم شده باشد؟

کسی که با عمرة تمتع محرم شده باشد، مقید و ملزم به ادای حج است و جایز نیست که از نو به انجام دادن مناسک حج روی آورد.