یکی از ح

یکی از حجاج که قصد حجة الاسلام داشته است، بخاطر جهل به حکم، در میقات نیت حج افراد کرده است و وقتی به مکه مکرمه رسیده است، اعمال عمرة تمتع را به‎جا آورده است، سپس بعد از آن که حکم را پرسیده است، مناسک حج را در حالی که از مکه احرام بسته است، کامل کرده و حج تمتع به‎جا آورده است. آیا حج او صحیح است؟

اگر نیت کرده است که حج واجب به جا آورد، اما اشتباهاً تصور کرده است که حج افراد است، در این صورت حج او صحیح است.