اگر خانمی در صحت حج اولش شک کند و برای بار دوم به ادای حج بپردازد، نیتی که او برای این حج دوم می‏کند، چگونه است؟

اگر خانمی در صحت حج اولش شک کند و برای بار دوم به ادای حج بپردازد، نیتی که او برای این حج دوم می‏کند، چگونه است؟

بدون این که قصد استحباب یا وجوب بکند؛ادای اعمال عمره یا حج را نیت می‏کند، و به قصد تقرب به خدای متعال اکتفاء می‏کند، به عنوان مثال در بستن احرام برای عمره، اینگونه نیت می‏کند: برای عمرة تمتع احرام می بندم قربة الی الله و در نیت وقوف در عرفه چنین نیت می‏کند: برای حج تمتع در عرفات، وقوف می کنم، قربة الی الله. و مانند آن.