می‎خواهم برای بار دوم به حج بروم، چون احساس می کنم در حج اولم کاستی بود؛ آیا ممکن است که حج دوم جایگزین اولی باشد؟ و نیّت آن، نیت حج واجب باشد؟

می توانی حج دومت را جایگزین حجی که بر ذمة توست، کنی. در این صورت خدای متعال آن گونه که خود می خواهد، برایت خواهد نوشت و ان شاء الله این حج تو صحیح خواهد بود و ذمه ات را بری خواهد کرد.