آیا برای شخصی که به منظو

آیا برای شخصی که به منظور ادای عمرة مفرده از یکی از مواقیت احرام می بندد، جایز است برای رفتن به یکی از مناطق نقطة مقابل مکه، به عقب بازگردد و سپس مستقیماً به مکه برود؟

بلی، جایز است.