آیا برای زن در خلال احرام، شرایط خاصی وجود دارد؟

آیا برای زن در خلال احرام، شرایط خاصی وجود دارد؟

در مورد اعمالی چون نیت و چگونگی بستن احرام، همان تکلیف های مردان بر آنان نیز وجود دارد و در بعضی محرمات احرام شرایط آنان با مردان فرق می‏کند؛ بر آنان واجب نیست که پوشش خاصی داشته باشند، زیر سایه رفتن، چه در شب یا روز منعی ندارد، و نیز پوشیدن جوراب و چکمه و زینت های متداول که زنان می پوشند؛ به شرط این که هیچ مردی آن را نبیند جایز است.