آن چه معروف است این است که اموری بر محرم

آن چه معروف است این است که اموری بر محرم، از جمله زنان حرام می‏‏گردد. اگر برای حج گزار اتفاقی بیفتد که مجبور شود حج را ترک کند و به خانه اش برگردد، آیا این امور همچنان بر وی حرام است؟

چنین شخصی باید به احکام مصدود و محصور عمل کند و مثل آن دو از احرام بیرون گردد- جز این که در شخص محصور در بعضی حالات، زنان بر او حرام باقی می ماند- در غیر این صورت او محرم باقی می ماند و همة لوازم احرام بر او ثابت است.