آیا محدودة عورت زن و مرد که واجب است در طواف پوشانده شود، همان محدوده ای است که پوشاندنش در نماز واجب است؟

آیا محدودة عورت زن و مرد که واجب است در طواف پوشانده شود، همان محدوده ای است که پوشاندنش در نماز واجب است؟

بلی، با این تفاوت که برای زن در خلال احرام، پوشاندن صورتش جز هنگام خواب جایز نیست.