در خلال احرام از دستمال کاغذی معطر استفاده کردم و از حرمت آن بی اطلاع بودم و

در خلال احرام از دستمال کاغذی معطر استفاده کردم و از حرمت آن بی اطلاع بودم و فکر می کردم حکم استفاده نکردن از آن تنها مستحب است و نه بیشتر؛ آیا این کار بر صحت حج من تأثیر دارد؟ و آیا برای ارتکاب آن باید کفاره پرداخت کنم؟

حج شما صحیح است و در صورت جهل به حکم آن، گناهی نکرده ای و کفاره ای هم بر تو نیست.