آیا جایز است که در خلال پوشیدن لباس احرام از اسپری های ضد بو استفاده کرد؟

آیا جایز است که در خلال پوشیدن لباس احرام از اسپری های ضد بو استفاده کرد؟

اگر بویی نداشته باشد؛ گرچه این بو هنگام عرق کردن پخش شود، جایز است. اما اگر بویی داشته باشد، جایز نیست.