شخص محرمی که از روی سهو یا جهل به حکم، در شستشوی خوداز صابون استفاده کند، حکمش چیست؟

شخص محرمی که از روی سهو یا جهل به حکم، در شستشوی خوداز صابون استفاده کند، حکمش چیست؟

آن چه شخص محرم از آن منع شده است، استفاده از صابون، بوی خوش و هر آنچه که بوی خوش به حساب می‎آید، ولی اگر مکلف از روی سهو یا نادانی آن را بکار گیرد، کفاره ای بر وی نیست.