آیا شستن لباس احرام با صابونی که بوی خوش از خود به‎جا می گذارد، جایز است؟

آیا شستن لباس احرام با صابونی که بوی خوش از خود به‎جا می گذارد، جایز است؟

پوشیدن لباس احرامی که بوی خوش در آن باقی مانده باشد، جایز نیست.