حکم بوی خوش و زنان، برای شخصی که اعمال مکه را بر وقوف در مشعر و منی مقدم داشته است، چیست؟

حکم بوی خوش و زنان، برای شخصی که اعمال مکه را بر وقوف در مشعر و منی مقدم داشته است، چیست؟

این دو امر جز پس از تکمیل اعمال برای وی جایز است.