آیا استفاده از خمیر دندان معمولی در حج جایز است؛ در صورتی که برای من یافتن خمیر دندان بدون عطر، دشوار یا غیر ممکن باشد؟

آیا استفاده از خمیر دندان معمولی در حج جایز است؛ در صورتی که برای من یافتن خمیر دندان بدون عطر، دشوار یا غیر ممکن باشد؟

در خلال احرام استفاده از خمیر دندان معطر جایز نیست.