کفارة بوییدن چیزهای معطر در خلال احرام چیست؟

کفارة بوییدن چیزهای معطر در خلال احرام چیست؟

اگر به طور عمد ببوید و از حرمت آن اطلاع داشته باشد، گناه کرده و باید گوسفندی کفاره بدهد.