در وقت ادای مناسک در محدودة حوض، بدنم خارش گرفت و نتوانستم مناسک را کامل کنم؛ آیا می توانم از داروی مخصوص آن استفاده کنم؟

در وقت ادای مناسک در محدودة حوض، بدنم خارش گرفت و نتوانستم مناسک را کامل کنم؛ آیا می توانم از داروی مخصوص آن استفاده کنم؟

استفاده از دارویی که مخصوص این وضعیت است، مانعی ندارد.