حکم مالیدن روغن، به خصوص اگر عطر داشته باشد، چیست؟

حکم مالیدن روغن، به خصوص اگر عطر داشته باشد، چیست؟

مالیدن روغن در خلال احرام به طور مطلق، خواه بو داشته باشد یا نه، جایز نیست.