آیا جایز است برای جلوگیری از تعرق در هنگام احرام از زاج سفید استفاده کرد؟

آیا جایز است برای جلوگیری از تعرق در هنگام احرام از زاج سفید استفاده کرد؟

اگر زاج سفید ماده ای باشد که با آن بدن را روغن مالی می کنند، در این صورت استفاده از آن بدون ضرورت درمانی جایز نیست و اگر از این دسته روغن ها نباشد اشکالی ندارد.