مراد از «مخیط» که پوشیدن آن در خلال احرام جایز نیست، چیست؟

مراد از «مخیط» که پوشیدن آن در خلال احرام جایز نیست، چیست؟

مقصود لباس معمولی است که در آن تکه های پارچه به واسطة خیاطی یا دکمه و مانند آن به هم دوخته می‏‏گردد.