ما ناچار شدیم که برای عبور از محل بازرسی، پیش از وارد شدن به مکه مکرمه، پس از آن که از ورود با لباس ا

ما ناچار شدیم که برای عبور از محل بازرسی، پیش از وارد شدن به مکه مکرمه، پس از آن که از ورود با لباس احرام منع کردند، لباس معمولی بپوشیم، آیا برای این کار باید کفاره بپردازیم؟ در صورت وجوب پرداخت کفاره، آیا پرداختن آن در غیر وطن مکلف جایز است؟

در صورت وجود اضطرار به پوشیدن لباس عادی، چنانکه در سؤال فوق مطرح است، پرداخت کردن کفاره واجب نیست، البته احوط پرداخت آن است. و مانعی ندارد که کفاره را در غیر وطن مکلّف پرداخت کنند.