آیا پوشیدن کمر بند پول، برای این که لباس احرام را محکم و ثابت نگه دارد، جایز است؟

آیا پوشیدن کمر بند پول، برای این که لباس احرام را محکم و ثابت نگه دارد، جایز است؟

جایز است.