گاهی ناخواسته در خلال احرام عورت مرد آشکار می‏‏گردد، نظر جنابعالی در بارة

گاهی ناخواسته در خلال احرام عورت مرد آشکار می‏‏گردد، نظر جنابعالی در بارة پوشیدن شلوار شرعی(که محدودة عورت را پوشش دهد) و سپس پرداختن کفاره پس از پایان مراسم، چیست؟ به خصوص که گناه این کار کمتر از آشکار گشتن عورت است؟

این کار جایز نیست. و حساسیت مکلف برای پوشاندن عورتش این را مجاز نمی سازد، زیرا آشکار شدن غیر عمدی عورت گناهی ندارد؛ به خصوص که مکلف نسبت به این امر محتاط باشد.